Naziv kompanije:
Auto Fabo
Sedište kompanije:
Mur 5
RS-36300 Novi Pazar
Pravna forma:
Telefon:
+381 20 39 03 00
Fax:
+381 20 39 03 00
E-mail:
Broj registra:
Sudski registar:
DVR broj:
PDV-ID:
Banka:
Bankovni kod:
Broj računa:
IBAN: