Naziv kompanije:
Auto Fabo
d.o.o. Novi Pazar
Sedište kompanije:
Naselje Mur bb
36300 Novi Pazar
Pravna forma:
Telefon:
+381 20 42 02 42
Fax:
+381 20 42 02 32
E-mail:
Broj registra:
Sudski registar:
DVR broj:
PDV-ID:
20094320
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: